BELASTINGPLAN 2024

Onder het motto “begroten voor een brede welvaart” komt de rekening (opnieuw) bij de ondernemer terecht. Hieronder vind je een beknopt overzicht met praktische tips en de hoofdlijnen van de nieuwe belastingplannen.

Conclusies

 • Bij een winst vanaf € 90.000 en DGA-salaris € 51.000 is een BV fiscaal aantrekkelijker dan een eenmanszaak.
 • Het kan fiscaal voordelig zijn om een meewerkende partner of kinderen een salaris te geven. Tot een bedrag van grofweg € 20.000 is ongeveer 10% belasting verschuldigd.
 • De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) voor kleine (familie)bedrijven met een waarde tot € 1,5 miljoen wordt gunstiger. Het kan fiscaal dus slim zijn om de bedrijfsopvolging uit te stellen.
 • Vanwege de tariefsverhoging van 4,1% in box 2 kan het voordelig zijn om grote dividenduitkeringen in 2023 in plaats van 2024 te doen (en deze terug te storten in de BV).
 • De eerste peildatum voor excessieve leningen (drempel € 700.000) is 31 december 2023. Breng de posities tijdig in beeld en overweeg de verschillende opties (niets doen, aflossen of herfinancieren).
 • De chaos in box 3 wordt nog groter (dan verwacht). Stel je rechten veilig door tijdig bezwaar te (laten) maken tegen definitieve aanslagen inkomstenbelasting.
 • Met een fiscale eenheid kan bij winsten vanaf € 200.000 in combinatie met een goede timing en structuur jaarlijks maximaal € 13.600 vennootschapsbelasting (per BV) worden bespaard.
 • Maak in 2023 optimaal gebruik van de MKB-winstvrijstelling van 14% en zelfstandigenaftrek (voor IB-ondernemers), welke verlaagd worden in 2024.
 • Maak in 2023 gebruik van de energie-investeringsaftrek (EIA).
 • Schenken van grote bedragen uit de BV aan een ANBI wordt eenvoudiger en goedkoper.
 • Dit jaar is de laatste kans om gebruik te maken van de schenkvrijstelling voor de eigen woning. Het belastingvrije bedrag in 2023 is € 28.947.
 • Benut de verhoogde vrije ruimte in de werkkostenregeling in 2023.
 • Zorg voor een tijdige vermogensoverdracht naar bijvoorbeeld de partner en kinderen.

Inkomstenbelasting

 • Verhoging van het laagste tarief in box 1 naar 36,97% (2023: 36,93%) voor inkomen tot € 75.624. Daarboven 49,50%.
 • Verhoging van de arbeidskorting met € 115.
 • Afschrijvingsbeperking voor gebouwen in eigen gebruik tot maximaal de WOZ-waarde.
 • De MKB-winstvrijstelling wordt verlaagd van 14% naar 12,7%.
 • Verlaging van de zelfstandigenaftrek van € 5.030 naar € 3.750.
 • Verlaging van energie-investeringsaftrek (EIA) van 45,5% naar 40%.
 • Zakelijke kilometers zijn tegen € 0,23 aftrekbaar.
 • Reparatie van de lucratief belangregeling.
 • Voor de heffing van inkomstenbelasting in box 2 over dividenduitkeringen en verkoopopbrengsten worden per 2024 twee schijven ingevoerd: een basistarief van 24,50% over de eerste € 67.000 per persoon (€ 134.000 bij fiscale partners) en 31% over het meerdere. In 2023 is het tarief 26,90%.
 • Met ingang van 1 januari 2023 mag een aanmerkelijkbelanghouder (DGA) (en zijn partner) maximaal € 700.000 van zijn eigen BV lenen. Eigenwoningschulden zijn (onder voorwaarden) uitgezonderd. De eerste peildatum is 31 december 2023.

NB: het bovenstaande was onderdeel van het Belastingplan 2023 en zal (vooralsnog) ongewijzigd worden ingevoerd.

 • Het tarief in box 3 wordt verhoogd van 32% naar 34%. In 2025 blijft het tarief 34%.
 • Het heffingsvrije vermogen wordt niet geïndexeerd en blijft € 57.000 (€ 114.000 fiscale partners).
 • Het aandeel in het vermogen van een VvE en op de derdengeldenrekening van een notaris wordt in de categorie banktegoeden geplaatst.
 • Vorderingen en schulden tussen fiscaal partners en ouders en minderjarige kinderen hoeven niet meer opgenomen te worden in de belastingaangifte (“gedefiscaliseerd”).
 • Volgens de conclusie van de Advocaat-Generaal (A-G) is ook de wet Rechtsherstel box 3 voor de jaren 2017 tot en met 2022 discriminerend en moet worden uitgegaan van het werkelijk rendement. De Hoge Raad doet medio maart 2024 definitief uitspraak.
 • Op 7 september 2023 is via een internetconsultatie een conceptwetsvoorstel voor een nieuwe box 3-heffing vanaf 2027 gepresenteerd. Op basis hiervan wordt zoveel mogelijk aangesloten bij werkelijk rendement.

Vennootschapsbelasting

 • De tarieven blijven gelijk: over de eerste € 200.000 winst is 19% vennootschapsbelasting verschuldigd, over het meerdere 25,80%.
 • De giftenaftrek vervalt, maar zakelijke uitgaven aan goede doelen zoals sponsoring of reclame blijven aftrekbaar.
 • De vennootschapsbelastingplicht voor een open commanditaire vennootschap (Open CV) of open fonds voor gemene rekening (Open FGR) eindigt in (bijna) alle gevallen per 1 januari 2025.
 • Het VBI-regime (vrijgestelde beleggingsinstelling) bij beleggen van privévermogen vervalt per 1 januari 2025.

Loonheffingen

 • De vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt verlaagd van 3% naar 1,92% over de fiscale loonsom tot € 400.000 en 1,18% over het meerdere.
 • De onbelaste reiskostenvergoeding wordt verhoogd van € 0,21 naar € 0,23 per zakelijke kilometer.
 • Het privégebruik van een OV-kaart wordt gericht vrijgesteld, mits de OV-kaart (in welke mate dan ook) voor zakelijke reizen wordt gebruikt.
 • De 30%-regeling wordt gemaximeerd tot een loon van € 223.600 (WNT-norm).

Bedrijfsopvolging

 • Aan derden verhuurd vastgoed komt per 1 januari 2024 niet meer in aanmerking voor de bedrijfsopvolgingsregelingen.
 • De doelmatigheidsmarge van 5% wordt per 1 januari 2025 afgeschaft.
 • Keuzevermogen (meer dan 10% zakelijk gebruik, met een waarde per bedrijfsmiddel minimaal € 100.000) komt vanaf 1 januari 2025 in aanmerking voor de BOR.
 • De dienstbetrekkingseis van 36 maanden wordt per 1 januari 2025 afgeschaft.
 • Minimumleeftijd van 21 jaar voor de verkrijger bij de schenking van een aanmerkelijk belang per 1 januari 2025.
 • De 100%-vrijstelling wordt per 1 januari 2025 verhoogd van € 1.205.871 naar € 1.500.000. Het meerdere aan ondernemingsvermogen is 70% vrijgesteld (nu 83%).

Overige

 • Aanpassing samenloopvrijstelling btw en overdrachtsbelasting bij aandelentransacties. Heffing van 4% overdrachtsbelasting bij verkrijging van nieuwe onroerende zaken via een (kwalificerend) aandelenbelang.
 • Afschaffing betalingskorting voorlopige aanslagen IB.
 • Afschaffing verlaagd btw-tarief bepaalde agrarische goederen per 1 januari 2025.
 • Verhoging vaste voet bpm met € 200 vanaf 2025.
 • Beperking eerste schijf energiebelasting.
 • Verhoging accijnstarief voor alcoholhoudende producten met 16,2%. Verhoging tabaksaccijns en verhoging brandstofaccijns.

Vragen? We helpen je graag!

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten