PRINSJESDAG 2022 – BELASTINGPLAN 2023

Op dinsdag 20 september jl. zijn het koffertje met de Miljoenennota en het Belastingplan 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer. Bijgaand tref je een korte samenvatting aan. Komende weken zal duidelijk worden welke wetsvoorstellen daadwerkelijk worden aangenomen. We houden je op de hoogte!

Verwachte wijzigingen algemeen

 • Tariefsverlaging box 1 van 37,07% naar 36,93% voor inkomen tot € 73.031 (2022:
  € 69.398). Daarboven geldt een tarief van 49,5%.
 • Afbouw algemene heffingskortingen: het verzamelinkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en sparen en beleggen (box 3) gaat per 2025 meetellen voor de afbouw.
 • Aanpassing box-3 stelsel voor heffing over inkomen uit sparen en beleggen:
  • Het heffingvrij vermogen wordt verhoogd naar € 57.000 per persoon (2022:
   € 50.650).
  • Het belastingtarief gaat van 31% naar 32%, met een opbouw van 1% tot 34% in 2025.
  • Overbruggingswetgeving 2023-2025: forfaitair rendement over werkelijke samenstelling vermogen uitgaande van drie vermogenscategorieën (banktegoeden, overige bezittingen en schulden).
  • Per 2026 belastingheffing op basis van het reëel rendement.
 • Afschaffing inkomensafhankelijke combinatiekorting per 2025, behalve voor ouders met één of meer kinderen geboren vóór 01-01-2025.
 • Afschaffing middelingsregeling (evenredige verdeling belastingheffing over drie jaren). Laatste middelingstijdvak 2022-2023-2024.
 • Btw-nultarief op zonnepanelen zodat particulieren geen btw meer hoeven terug te vragen.
 • Tijdelijke verlaging energiebelasting en invoering energietoeslag voor kwetsbare huishoudens.

Verwachte wijzigingen loonheffing

 • Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding per zakelijke kilometer naar € 0,21 per 2023 en € 0,22 per 2024 (2022: € 0,19).
 • Verhoging minimumloon met ruim 10%.
 • Verruiming vrije ruimte werkkostenregeling naar 1,92% tot een loonsom van
  € 400.000 (2022: 1,7%). Voor het meerdere geldt een vrije ruimte van 1,18%.
 • Vervallen uitzondering op gebruikelijkloonregeling voor innovatieve startups.
 • Beperking 30%-regeling voor buitenlandse werknemers tot de zogenoemde ‘Balkenende-norm’.

Verwachte wijzigingen ondernemers

Ondernemers inkomstenbelasting

 • Verdere afbouw zelfstandigenaftrek naar € 5.030, tot € 900 in 2027 (2022: 6.310). De startersaftrek blijft ongewijzigd (€ 2.123).
 • Afschaffing FOR (winstreservering voor een oudedagsvoorziening) met overgangsrecht voor bestaande FOR.
 • Vervallen BPM-vrijstelling per 2025 voor bestelauto’s die door de ondernemer voor meer dan 10% worden gebruikt voor de onderneming. Overgangsrecht voor tenaamstelling vóór 31 december 2024. Verder wordt de motorrijtuigenbelasting in 2025 verhoogd met 15%.

Directeur-grootaandeelhouders (dga’s)

 • Box 2: invoering van twee schijven voor inkomsten uit aanmerkelijk belang
  (o.a. dividenden) per 2024.
  • Tot € 67.000 gaat een tarief van 24,5% gelden, daarboven 31% (2022 en 2023: 26,9%).
  • Voor fiscale partners tezamen geldt een eerste schijf van € 134.000.
 • Vennootschapsbelasting: tariefsverhoging en verkleining eerste schijf.
  • Belastbaar bedrag tot en met € 200.000 wordt belast tegen 19% (2022: 15% tot
   € 395.000). Daarboven geldt een tarief van 25,8%.
 • Aanpassing gebruikelijkloonregeling: afschaffen doelmatigheidsmarge.
  Het gebruikelijk loon van de dga en de meewerkende partner wordt gesteld op het hoogste van de volgende bedragen:
  • 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Dit is in 2022 nog 75%;
  • Het hoogste loon van de meestverdienende medewerker in dienst van de vennootschap of een verbonden lichaam;
  • Het minimumbedrag dat elk jaar bij wet wordt vastgesteld (2022: € 48.000).
 • Wetsvoorstel excessief lenen treedt in werking.
  • Als een ab-houder en/of diens partner meer dan € 700.000 leent van de eigen vennootschappen, dan wordt het meerdere per 31 december 2023 belast als  box 2-inkomen.
  • Ook leningen die verstrekt zijn aan de (klein)kinderen en ouders van de ab-houder tellen mee. Daarbij geldt per persoon de grens van € 700.000. Kind en diens partner (schoonzoon/-dochter) worden als één persoon beschouwd. Het meerdere wordt belast bij de ab-houder (dus niet bij degene die heeft geleend).
  • Het gaat om de totale omvang van de schulden. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gedekte en ongedekte leningen of op basis van de aanwending van de geleende gelden.
  • Een uitzondering kan worden gemaakt voor leningen ten behoeve van de eigen woning van de ab-houder, die vallen in box 1 onder de eigenwoningregeling.
 • De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Energie-investeringsaftrek (EIA) worden verhoogd (voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting).

Verwachte aanpassing bedrijfsopvolgingsregeling

 • Vooralsnog geen wijzigingen. Evaluatie volgt.

Verwachte wijzigingen vastgoed

 • Verhoging algemene tarief overdrachtsbelasting van 8% naar 10,4%.
  De startersvrijstellling en het tarief van 2% voor eigen woningen (hoofdverblijf) blijven gelden.
 • Actualisering tabel leegwaarderatio voor verhuurde woningen in box 3 met huurbescherming. Tijdelijke huurcontracten en verhuur aan gelieerde partijen worden uitgesloten van de leegwaarderatio.
 • Verlaging en vervolgens afschaffing schenkingsvrijstelling eigen woning, ‘de jubelton’.
  • Voor de eigen woning kan onder voorwaarden eenmalig € 106.671 vrij van schenkbelasting worden geschonken. Dit bedrag kon gespreid over drie jaren worden geschonken.
  • Per 1 januari 2023 wordt het bedrag verlaagd naar € 28.947, gelijk aan de eenmalig verhoogde vrijstelling voor schenkingen van ouders aan hun kinderen tussen 18 en 40 jaar zonder bestedingsvoorwaarden.
  • Formele afschaffing van de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning per
   1 januari 2024. De eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling, vrij ter besteding, blijft bestaan.
  • Ook komt de spreidingsmogelijkheid te vervallen. Spreiding is enkel mogelijk over 2022 en 2023. Bij een schenking in 2022 kan het onbenut gebleven deel van de schenkingsvrijstelling in 2023 nog worden benut. Let op: een voor het eerst in 2022 ontvangen schenking kan wel uiterlijk tot 31 december 2024 worden besteed aan de eigen woning.

Bron: Belastingplan 2023 | Ministerie van Financiën – Rijksoverheid (rijksfinancien.nl)

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten